FAQ

Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która:
– w pierwszym roku rozpoczęcia działalności przekroczyła wysokość obrotów 20 000 zł,
– w minionym roku przekroczyła obrót 40 000 zł, w wypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą (drugi i kolejne lata prowadzenia działalności).

Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:
– każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą,
– liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20.
– zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.

Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie. Stanowi ona jedynie fragment systemu sprzedaży, a jej zadaniem jest gromadzenie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Drukarkę fiskalną można stosować jedynie w połączeniu z komputerem PC i oprogramowaniem, które informacje o każdej operacji sprzedaży przesyła w odpowiedni sposób do drukarki fiskalnej, a ta wystawia stosowny paragon fiskalny (system POS).

Pamięć fiskalna urządzenia to zabezpieczony (najczęściej zalany żywicą) element zapamiętujący dane o obrotach. Pamięć fiskalną kasy należy wymienić w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia. Pojemność pamięci określona w rozporządzeniu wynosi minimum 5 lat.

Jest to dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży, wydrukowany przez kasę rejestrującą i przekazywany nabywcy w momencie sprzedaży.

Jest to każdy, niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez urządzenie fiskalne przed jego fiskalizacją oraz każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy urządzenia do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi.

Kopia elektroniczna paragonu (EJ – Electronic Journal) jest elektronicznym zapisem wystawionego paragonu, zapisanym na karcie SD/SDHC (tzw. Informatycznym Nośniku Danych).

Elektroniczna kopia paragonów jest wygodnym i łatwym w obsłudze narzędziem do archiwizacji danych sprzedażowych. Do urządzeń POSNET, bezpłatnie oddajemy Naszym użytkownikom dwa programy – Archiwizer i Archiwizator. Dzięki nim w łatwy i przystępny sposób odnajdziesz każdy paragon wystawiony na danym urządzeniu fiskalnym.

Oryginały paragonów należy wręczać klientowi, w momencie dokonania operacji sprzedaży.

Możliwość obsługi w Euro oraz w innych walutach posiadają kasy: Posnet Bingo HS, Posnet Neo EJ, Posnet Neo EJ Plus, Posnet Neo Plus, Posnet Combo, Posnet Mobile, oraz drukarki: Posnt Temo HS EJ, Posnet Thermal 5V, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Thermal A EJ, Posnet Thermal A HS EJ.

Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w danym dniu realizowano sprzedaż, raport dobowy należy wykonać po zakończeniu sprzedaży, najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

Jest to raport zawierający wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów. Raport miesięczny można wykonać pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po wykonaniu ostatniego raportu dobowego w minionym miesiącu.

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące, oraz stosowania tych urządzeń przez podatników.

W świetle obowiązujących przepisów, serwis urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie wyznaczona przez producenta firma posiadająca autoryzację i przeszkolenie w zakresie świadczenia serwisu. Każdy serwisant powinien legitymować się identyfikatorem (ze zdjęciem), na którym umieszczona są: data ważności oraz zakres posiadanych uprawnień.

Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Fiskalizacja powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną i zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wiosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego. W przypadku urządzeń Online zgłoszenie fiskalizacji następuje samoczynnie.

Jest to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na urządzenie w sposób trwały i widoczny, oraz zapisany w książce kasy.

Jest to numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.

Tak. Niezgłoszenie urządzenia fiskalnego do Urzędu Skarbowego w ciagu 7 dni od fiskalizacji urządzenia, może grozić nałożeniem kary.

Aby uzyskać zwrot należy:
1. Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przed jej instalacją.
2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy. 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji zgłosić rozpoczęcie rejestracji do naczelnika Urzędu Skarbowego.
4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.
UWAGA: Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.

W przypadku gdy urządzenie fiskalne ulegnie awarii lub się zepsuje, należy zaprzestać prowadzenia sprzedaży, do czasu całkowitego usunięcia przyczyn awarii. Sprzedaż można kontynuować przy skorzystaniu z rezerwowego urządzenia fiskalnego. Awarię należy zgłosić firmie sprawującej serwis tego urządzenia (dane kontaktowe serwisu znajdziesz w książce serwisowej urządzenia).

Tak. W przypadku wizyt u klienta należy posiadać urządzenie fiskalne. W naszej ofercie znajdują się przenośne (mobilne) urządzenia fiskalne, które zmieszczą się do każdej torby i kieszeni.

Udzielanie świadczeń wyłącznie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zwalnia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego.

Podatnik, który nie rozpocznie w terminie stosowania kasy rejestrującej, narażony jest na sankcje karne skarbowe. Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi podatkowej. W wypadku podatników VAT zignorowanie obowiązku posiadania kasy fiskalnej może skutkować dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeśli lekarz świadczy jedynie usługi medyczne, nie jest jednak płatnikiem VAT, ponieważ usługi te są zwolnione z podatku VAT. W razie niedopełnienia obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej nie zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, ale osoba taka odpowiada za przestępstwo skarbowe, a w przypadkach mniejszej wagi – wykroczenie skarbowe. Naruszeniem prawa jest tu nie tylko niezainstalowanie kasy, ale też niedopełnienie obowiązku ewidencjonowania przychodów przy jej użyciu. Grzywna za wykroczenie skarbowe obecnie może być wymierzona w granicach od 131,70 zł do 26340 zł. W sytuacji, gdy w sprawie o wykroczenie skarbowe prowadzone jest postępowanie mandatowe, górna granica grzywny nałożonej mandatem nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 2634 zł). W przypadku przestępstwa skarbowego kwoty te są znacznie wyższe.

Użytkowanie kasy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi następującymi konskwencjami:
– utrata prawa do odliczenia 90% wartości kasy,
– utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe)
– grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.

Przy zakupie kasy nie są wymagane specjalne dokumenty. Należy posiadać dane firmy: NIP, nazwę i adres prowadzenia działalności.

Osoba prowadząca sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego ma obowiązek:
– wydać oryginał paragonu kupującemu
– na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego)
– na koniec miesiąca – wykonać pełny fiskalny raport okresowy (za ten miesiąc)
– zlecać serwisowi wykonanie przeglądu technicznego kasy (co najmniej raz na 24 miesiące)
– przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).

Oprócz raportu dobowego i miesięcznego na urządzeniu fiskalnym możemy również wykonać:
– raporty: okresowy rozliczeniowy, zmianowy, wpłaty do kasy, wypłaty z kasy, stanu kasy, serwisowy, zmiany stawek PTU, zmiany czasu
– statystyki: sprzedaży (ilościowo – wartościowe), grup towarowych, kasjerów, opakowań zwrotnych, form płatności, rabatów / narzutów.

Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Można jednak klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać tzw. „protokół zwrotu towaru” dołączając oryginał paragonu od klienta, na odwrocie którego umieszczamy dane osobowe klienta i jego podpis.

Tak. Wystawiony paragon należy podpiąć do kopii faktury

Paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko lub nazwę podatnika;
– adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby podatnika;
– NIP;
– kolejny numer wydruku;
– datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży;
– nazwę towaru lub usługi;
– cenę jednostkową towaru lub usługi;
– ilość i wartość sprzedaży;
– wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek;
– wartość sprzedaży zwolnionej z podatku;
– łączną kwotę podatku;
– łączną kwotę należności;
– kolejny numer paragonu fiskalnego;
– kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
– logo fiskalne
– numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.
Dodatkowo na paragonie mogą pojawić się inne informacje, jak: linie opisu, kod kreskowy, teksty reklamowe.

Kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego polega na sprawdzeniu:
-stanu technicznego kasy
– nienaruszalności plomb
– prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty)
– dobowego raportu fiskalnego
– zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów)
– numeru fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu)
– książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).

Kasy fiskalne dla lekarzy